کنار خشت ها فریاد می زد

تمـام درد خود را داد می زد

دلـم مثــل اهر لرزید وقتـــی

قــدم در آخر مــــرداد می زد